М.Әуезов атындағы ОҚУ колледжі Ел басының "Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру" аясында тәрбиелік дөңгелек стол ұйымдастырылды.

21.10.2021ж​ М.Әуезов атындағы ОҚУ колледжі Ел басының "Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру" аясында, ұйымдастырылған "ҚАЗАҚТЫҢ БЕКЗАТ ПЕРЗЕНТІ Өзбекәлі Жәнібековтің туылғанына 90 жыл" атты тәрбиелік дөңгелек стол ұйымдастырылды. Дөңгелек столға ББн-21-1к тобының 13 білім алушысы қатысып, өз ойларын ортаға салды. Бұл дөңгелек столдың басты мақсаты "Түркістан, ондағы Әзірет Сұлтан кесенесі қазақ тарихында ойып алар орны бар екендігі айтылды". Өзбекәлі Жәнібековтің жеке өмір баяны айтылып, жасаған игілікті істерін одан әрі жандырып, колледж білім алушылырына дәріптеп, теренірек түсіндірілді. Рухани жаңғыру жетекші Досыбай Нұрлыбек.
 

21.10.2021 г. в учебном колледже имени М. Ауэзова в рамках "Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру" был организован воспитательный круглый стол "90 лет со дня рождения Бекзата ПЕРЗЕНТА Узбекали Жанибекова". В круглом столе приняли участие 13 обучающихся группы ББн-21-1к. Главная цель этого круглого стола - "Туркестан, мавзолей Хазрет Султана имеет место в казахской истории". О личной жизни Узбекали Жанибекова рассказали, а также рассказали о проделанной работе, а также разъяснили ее обучающимся колледжа. Рухани жаңғыру руководитель Досыбай Нурлыбек.

 

On 21.10.2021, an educational round table "90 years since the birth of Bekzat PERZENT Uzbekali Zhanibekov" was organized at the M. Auezov Educational College within the framework of "Bolashakka bagdar Rukhani Zhangyru". The round table was attended by 13 students of the Bn-21-1k group. The main purpose of this round table is "Turkestan, the mausoleum of Hazret Sultan has a place in Kazakh history." Uzbekali Zhanibekov was told about his personal life, and also told about the work done, and also explained it to college students. Rukhani zhangyru head Dosybai Nurlybek.