1-ші курс білім алушыларына Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты түсіндірілді.

07.10.2021ж​ М.Әуезов атындағы ОҚУ колледжінің 1-курс білім алушыларына университеттің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты,​ Әдеп кодексі, Академиялық адалдық және университет, жатақхананың ішкі тәртіп ережелері түсіндіріліп, «Сенім телефоны», «14-24», «Ректор блогы» мен өзге де байланыс арналары таныстырылды.​ Қалалық ақпараттық штаб мүшесі «Parasat» - сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы м.а. Г.С.Дулатова, ОҚУ колледжінің директоры ​ Ә.С.Нұрмаханұлы және Тәрбие ісі және жастар саясаты департаменті директорының орынбасары М.Е.Исмайлова академиялық адалдық, парасаттылық құндылықтарын насихаттап, 1-курс студенттерін «Sanaly urpaq» клубы құрамына қабылдау​ туралы ақпарат берді.
 

07.10.2021 Студентам 1 курса Колледжа им. М.Ауэзова разъяснили Антикоррупционный Стандарт Университета, Кодекс этики, Академическую честность и правила университета, общежития, «Горячей линии», «14-24», » Блог ректора »И другие каналы связи Сотрудник городской информационной службы« Парасат »- и.о. начальника Службы антикоррупционного комплаенс. Дулатова Г.С., директор колледжа А.С. Нурмаханович А.С. и заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Исмаилова М.Е. пропагандировали ценности академической честности, разумности.

10/07/2021 1st year students of the College. M. Auezov explained the University's Anti-Corruption Standard, the Code of Ethics, Academic honesty and the rules of the university, hostel, "Hot line", "14-24", "Rector's blog" And other communication channels Employee of the city information service "Parasat" - acting Head of the Anti-Corruption Compliance Service. Dulatova G.S., director of the college A.S. Nurmakhanovich A.S. and Deputy Director of the Department of Education and Youth Policy Ismailova M.E. promoted the values ​​of academic honesty and rationality.